Gyálai Holt-Tisza kármentesítése

KEHOP-3.3.0-15-2019-00008

A projektről

A projekt célja:


A projekt célkitűzése a területen a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet alapján meghatározott környezeti kockázatot jelentő földtani közeg felszámolása, a kármentesítés hatékonyságának megfigyelésére alkalmas monitoring rendszer kiépítése és működtetése.

Az eddig elvégzett munkálatok alapján a szennyezéssel érintett földtani közeg kizárólag a holtág Feketevíz nevű szakaszának mederüledéke.

A projektgazda a célkitűzést az alábbi részcélok teljesítésével kívánja elérni:

1. A „D” kármentesítési célállapot határértékeket meghaladó szennyezettség ártalmatlanítása oly módon, hogy a felszín alatti közegben a tényfeltárás során azonosított szennyező anyagok lebomlását figyelembe véve hosszú távon is biztosított legyen „D” kármentesítési célállapot határértékek betartása.
2. Biodiverzitás feltételeinek biztosítása.


Előzmények

A medret és a vízteret a 20. század folyamán a holtág vizébe vezetett és ott felhalmozódott számos szennyeződés eredményeként rendkívül rossz, erősen degradálódott állapotok jellemzik. Erős és intenzív a szaghatás, a víz minősége rossz, a meder iszapban szennyező anyagok halmozódtak fel, a területen kártevők és élősködők szaporodtak el. A fennálló környezeti terhelések jelentősen rontják a helyiek életminőségét. Az EU VKI alapján elkészült Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján a holtág állapota gyenge. A projekt megvalósulása révén az állam eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek, többek között az EU 2000/60/EEC számú Víz Keretirányelv előírásainak.

A projekt előkészítési fázisában megtörtént a hiányzó műszaki adatok beszerzése, elvégezték a helyszín specifikus teszteket és vizsgálatokat, valamint az érintettekkel való egyeztetések alapján kidolgozták a projekt megvalósíthatósági tanulmány szintű műszaki tartalmát. Az alapozó fázisban végzett feltárások, vizsgálatok, tesztek és elemzések részletesen a Tényfeltárási Záródokumentációban kerültek bemutatásra (TZD 2019).

Az előkészítés során nyert eredményeket alapul véve a projekt számszerűsített célértékeit az alábbi táblázat foglalja össze.

Mutató Mértékegység Bázisnév Bázisérték Célév Célérték
Összes kármentesítendő terület felszíni vetülete ha 2019. 11,80 2023. 0

A kiinduló helyzet ismertetése, a projektkörnyezet és a beavatkozás/fejlesztés szükségszerűségének, a megoldandó problémának és a probléma környezetének ismertetése

A Gyálai Holt-Tisza rehabilitációjának, illetve szabályozásának igénye már az 1990-es évek elején felmerült. A megvalósítási lehetőséget számos tanulmány vizsgálta, de az illetékes, Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságnak (továbbiakban: ATIVIZIG) a kivitelezésre forrás nem állt rendelkezésére. A 2014-2020-as EU pályázati ciklusban a tervezett rekonstrukció a mederiszap szennyezettsége miatt nem valósulhatott meg. Az iszap kezelésére a KEHOP 3.3.0 konstrukcióban nyílt lehetőség.
A Gyálai Holt-Tisza környezeti állapotáról számos korábban készített dokumentációból és környezeti hatástanulmányból voltak ismeretek. Mindezek összegzésére, valamint a tényleges szennyezés mértékének teljes körű felmérése és értékelése érdekében az egész holtágra kiterjedő tényfeltárás zajlott 2019-ben. A tényfeltárás megállapította, hogy a szennyeződéssel érintett terület kizárólag a holtág ún. „Feketevíz” szakasza, mely a lakóterületekhez legközelebb esik. Ez a holtág kármentesítendő szakasza.
A „Gyálai Holt-Tisza rekonstrukciója” KEHOP-1.3.0-15-2016-00016 projekt keretében, az előkészítő munkálatok során a geodéziai felmérés mellett a holtág iszapjának akkreditált minőségi vizsgálatai is megtörténtek több ütemben. A jogszabályokban meghatározott tartalmú részletes tényfeltárás keretében a Feketevíz több, mint 600 pontján végeztek iszapvizsgálatot. Az iszapvizsgálat során a minták toxikus fémtartalmát (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn), a szerves kötésben lévő oldott szén összes mennyiségét (DOC), klorid-ion, fluorid-ion, szulfát-ion tartalmát, a kioldódó szilárd anyagok összes mennyiségét (TDS), fenolindex tartalmat, alifás szénhidrogéneket (TPH), benzolt, toluolt, etil-benzolt, xilolokat, egyéb alkilbenzolokat (BTEX), valamint policiklusos aromás szénhidrogéneket (PAH) mérték.
A vizsgálatok eredményei alapján csekély mértékben nehézfém szennyezettségre, valamint jelentős mértékben szénhidrogén szennyezettségre derült fény.
A szennyeződés mellett a mederben bekövetkezett kedvezőtlen irányú biológiai változások a környezetet és a helyben lakók alapvető életfeltételeit jelentősen rontó, időszakos intenzív szaghatást eredményeznek, továbbá nemkívánatos élőlények, kártevők, élősködők felszaporodása is megfigyelhető. A vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a holtág mederüledéke (iszapja) jelen állapotában - a holtág vizében oldott állapota miatt - hosszabb távon veszélyt jelent az azzal rendszeresen érintkezőkre. Mindezek okán sorolta az EU Vízkeretirányelv alapján készült Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve a holtágat gyenge állapotúnak.

A holtág vízminőségének javítása érdekében szükséges a terület 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendeletben szabályozott kármentesítése a környezeti kockázatot jelentő földtani közeg (azaz az iszap, a jogszabályi szakzsargon szerint „mederüledék”) meghatározott szintű megtisztítása, amennyiben ez szükséges, akkor egy részének kitermelése és megfelelő befogadóhelyre történő elszállítása, valamint a kármentesítés hatékonyságának megfigyelésére alkalmas monitoring rendszer kiépítése és működtetése.

A projekt keretében tervezett tevékenységek által elérni kívánt eredmények rövid összefoglalása

A tervezett beavatkozás célja a (D) kármentesítési célállapot határérték elérése a (D) érték felett szennyezett területeken. A vizsgált területen eddig nem történt kármentesítés. A Csongrád Megyei Kormányhivatal CS-06/Z01/00639-8/2019 számú, 2019. február 27-én kelt határozatának teljesítéséhez az alábbi feladatok elvégzése szükséges:
 1. Történeti kutatás, a szennyezésre vonatkozó archív anyagok összegyűjtése;
 2. Tényfeltárási terv elkészítése;
 3. Tényfeltárás, ezen belül:
  1. Minden környezeti elemre kiterjedően a szennyezettség mértékének meghatározása, szennyezettség lehatárolása (feltárás, analitikai vizsgálatok);
  2. Kockázatelemzés (környezeti és humánegészségügyi);
  3. (D) kármentesítési célállapot határérték meghatározása;
  4. Műszaki beavatkozási lehetőségek vizsgálata, szűrése;
 4. PILOT tesztek megtervezése, engedélyeztetése és végrehajtása;
 5. Műszaki beavatkozási és kapcsolódó terv készítése, engedélyeztetése;
 6. Műszaki beavatkozás elvégzése;
 7. Utómonitoring rendszer kiépítése.

A kármentesítés műszaki koncepcióját a PILOT tesztek eredménye alapján készült, a hatóság által jóváhagyott műszaki beavatkozási terv tartalmazza.

A műszaki beavatkozás megvalósulásának fő lépései:
 1. Felvonulás;
 2. Feketevíz által befogadott csapadékvizek és termálvíz ideiglenes elvezetési rendszerének kiépítése;
 3. Szabad víz eltávolítás, átemelés;
 4. Területelőkészítés, ideiglenes elválasztó szerkezet kiépítés;
 5. Mederanyag ideiglenes kihelyezés az elválasztó szerkezeteken kívülre, előkezelés;
 6. Víztelenítő rendszer és víztisztító rendszer kialakítás;
 7. Manipulációs terület kialakítás;
 8. Szennyezett mederüledék kármentesítésre előkészítése;
 9. Kármentesítő rendszer üzemeltetés – biodegradációs iszaptisztítás;
 10. Végleges medermorfológia kialakítás.


A PILOT teszt bemutatása


A PILOT célja, hogy a kezelendő mederüledékre specifikusan meghatározásra kerüljön a biodegradációs kezelés végleges módja. A szénhidrogéntartalmat csökkentő biodegradációs kezelési technológiákban számos bevált kezelési módszer ismeretes, többek között baktérium oltóanyaggal, enzimmel, tápanyag utánpótlással, szennyezőanyag hozzáférést javító adalékokkal, természetes szénhidrogénbontó baktériumok felszaporításával, és a felsoroltak különböző kombinációival dolgozó módszerek.

A PILOT teszt célja a különféle potenciális módszerek, illetve azok kombinációinak tesztelése azért, hogy a beavatkozás időigényét meghatározzák, illetve minimalizálják a költséghatékonysági szempontok figyelembevétele mellett. Ezen felül további cél az adalékanyagok adagolási ütemezésének és mennyiségének, a forgatások számának optimalizálása.

A Gyálai Holt-Tisza kármentesítése projekt keretében végzett PILOT teszt befejeződött, mely eredményei alapján elkészült a Holtág teljes, Fekete bögéjét érintő műszaki beavatkozási terv. A beavatkozási terv hatósági engedélyezési eljárása lezárult, az abban foglaltakat az engedélyező hatóság jóváhagyta.

A kármentesítési eljárás során kiadott határozatok:
Év Azonosító Határozat tárgya
2019. CS-06/Z01/00639-8/2019 Kötelezés tényfeltárási záródokumentáció benyújtására
2019. CS-06/Z01/03454-2/2019 A tényfeltárásra kötelező határozat kiegészítése a kármentesítés tárgyát képező iszap további kezelését megalapozó technológiai kalibrációt magában foglaló PILOT projekt végrehajtására és a szükséges terv hatóság részére történő benyújtására vonatkozó előírással
2020. CS-06/Z01/00014-24/2020 Tényfeltárási záródokumentáció elfogadása, valamint a kármentesítési monitoring folytatásának és a beavatkozási terv elkészítésének és benyújtásának elrendelése
2020. CS-06/Z01/04177-26/2020 Gyálai Holt-Tisza kármentesítés, PILOT, kiegészítő tényfeltárás, beavatkozási terv elbírálása (jóváhagyása)
2020. CS-06/Z01/05111-12/2020 Gyálai Holt-Tisza kármentesítés, PILOT teszt kiegészítő tényfeltárást és a PILOT teszt műszaki beavatkozási tervet elbíráló határozat módosítása
2020. 35600/254/2020 Gyálai Holt-Tisza kármentesítés, PILOT teszt, Vízjogi létesítési engedély
2019. 01/43613-5/2020 Gyálai Holt-Tisza kármentesítése, PILOT beavatkozási terv, Természetvédelmi engedély
2020. 35600/2962/2020 Gyálai Holt-Tisza kármentesítése, PILOT teszt, Önellenőrzési terv
2020. CS-06/Z01/05704-2/2020 Gyálai Holt-Tisza kármentesítése, PILOT teszt, Immisszió- és bűzmérési terv elfogadása
2021. CS/Z02/00498-8/2021 Gyálai Holt-Tisza kármentesítése, PILOT teszt kiegészítő tényfeltárás, PILOT teszt műszaki beavatkozási tervet elfogadó határozat módosítása
2021. CS/Z02/05433-13/2021 Gyálai Holt-Tisza kármentesítése, PILOT beavatkozási záródokumentáció elfogadó határozat
2021. CS/Z02/05614-16/2021 Gyálai Holt-Tisza kármentesítése, beavatkozási terv elfogadása, beavatkozás elrendelése

Kármentesítés - haladást bemutató jelentések

Haladási jelentés 2022.06.15

Megtekintés

Haladási jelentés 2022.06.30

Megtekintés

Haladási jelentés 2022.07.28

Megtekintés

Haladási jelentés 2022.08.26

Megtekintés

Haladási jelentés 2022.09.30

Megtekintés

Haladási jelentés 2022.10.28

Megtekintés

Haladási jelentés 2023.01.26

Megtekintés

Haladási jelentés 2023.03.31

Megtekintés

Haladási jelentés 2023.04.24

Megtekintés

Haladási jelentés 2023.05.25

Megtekintés

Haladási jelentés 2023.06.28

Megtekintés

Haladási jelentés 2023.07.27

Megtekintés

Haladási jelentés 2023.08.31

Megtekintés