Gyálai Holt-Tisza kármentesítése

KEHOP-3.3.0-15-2019-00008

A projektről

A projekt célja:


A projekt célkitűzése a területen a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet alapján meghatározott környezeti kockázatot jelentő földtani közeg felszámolása, a kármentesítés hatékonyságának megfigyelésére alkalmas monitoring rendszer kiépítése és működtetése.

Az eddig elvégzett munkálatok alapján a szennyezéssel érintett földtani közeg kizárólag a holtág Feketevíz nevű szakaszának mederüledéke.

A projektgazda a célkitűzést az alábbi részcélok teljesítésével kívánja elérni:

1. A „D” kármentesítési célállapot határértékeket meghaladó szennyezettség ártalmatlanítása oly módon, hogy a felszín alatti közegben a tényfeltárás során azonosított szennyező anyagok lebomlását figyelembe véve hosszú távon is biztosított legyen „D” kármentesítési célállapot határértékek betartása.
2. Biodiverzitás feltételeinek biztosítása.


Előzmények

A medret és a vízteret a 20. század folyamán a holtág vizébe vezetett és ott felhalmozódott számos szennyeződés eredményeként rendkívül rossz, erősen degradálódott állapotok jellemzik. Erős és intenzív a szaghatás, a víz minősége rossz, a meder iszapban szennyező anyagok halmozódtak fel, a területen kártevők és élősködők szaporodtak el. A fennálló környezeti terhelések jelentősen rontják a helyiek életminőségét. Az EU VKI alapján elkészült Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján a holtág állapota gyenge. A projekt megvalósulása révén az állam eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek, többek között az EU 2000/60/EEC számú Víz Keretirányelv előírásainak.

A projekt előkészítési fázisában megtörtént a hiányzó műszaki adatok beszerzése, elvégezték a helyszín specifikus teszteket és vizsgálatokat, valamint az érintettekkel való egyeztetések alapján kidolgozták a projekt megvalósíthatósági tanulmány szintű műszaki tartalmát. Az alapozó fázisban végzett feltárások, vizsgálatok, tesztek és elemzések részletesen a Tényfeltárási Záródokumentációban kerültek bemutatásra (TZD 2019).

Az előkészítés során nyert eredményeket alapul véve a projekt számszerűsített célértékeit az alábbi táblázat foglalja össze.

Mutató Mértékegység Bázisnév Bázisérték Célév Célérték
Összes kármentesítendő terület felszíni vetülete ha 2019. 11,80 2023. 0

A kiinduló helyzet ismertetése, a projektkörnyezet és a beavatkozás/fejlesztés szükségszerűségének, a megoldandó problémának és a probléma környezetének ismertetése

A Gyálai Holt-Tisza rehabilitációjának, illetve szabályozásának igénye már az 1990-es évek elején felmerült. A megvalósítási lehetőséget számos tanulmány vizsgálta, de az illetékes, Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságnak (továbbiakban: ATIVIZIG) a kivitelezésre forrás nem állt rendelkezésére. A 2014-2020-as EU pályázati ciklusban a tervezett rekonstrukció a mederiszap szennyezettsége miatt nem valósulhatott meg. Az iszap kezelésére a KEHOP 3.3.0 konstrukcióban nyílt lehetőség.
A Gyálai Holt-Tisza környezeti állapotáról számos korábban készített dokumentációból és környezeti hatástanulmányból voltak ismeretek. Mindezek összegzésére, valamint a tényleges szennyezés mértékének teljes körű felmérése és értékelése érdekében az egész holtágra kiterjedő tényfeltárás zajlott 2019-ben. A tényfeltárás megállapította, hogy a szennyeződéssel érintett terület kizárólag a holtág ún. „Feketevíz” szakasza, mely a lakóterületekhez legközelebb esik. Ez a holtág kármentesítendő szakasza.
A „Gyálai Holt-Tisza rekonstrukciója” KEHOP-1.3.0-15-2016-00016 projekt keretében, az előkészítő munkálatok során a geodéziai felmérés mellett a holtág iszapjának akkreditált minőségi vizsgálatai is megtörténtek több ütemben. A jogszabályokban meghatározott tartalmú részletes tényfeltárás keretében a Feketevíz több, mint 600 pontján végeztek iszapvizsgálatot. Az iszapvizsgálat során a minták toxikus fémtartalmát (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn), a szerves kötésben lévő oldott szén összes mennyiségét (DOC), klorid-ion, fluorid-ion, szulfát-ion tartalmát, a kioldódó szilárd anyagok összes mennyiségét (TDS), fenolindex tartalmat, alifás szénhidrogéneket (TPH), benzolt, toluolt, etil-benzolt, xilolokat, egyéb alkilbenzolokat (BTEX), valamint policiklusos aromás szénhidrogéneket (PAH) mérték.
A vizsgálatok eredményei alapján csekély mértékben nehézfém szennyezettségre, valamint jelentős mértékben szénhidrogén szennyezettségre derült fény.
A szennyeződés mellett a mederben bekövetkezett kedvezőtlen irányú biológiai változások a környezetet és a helyben lakók alapvető életfeltételeit jelentősen rontó, időszakos intenzív szaghatást eredményeznek, továbbá nemkívánatos élőlények, kártevők, élősködők felszaporodása is megfigyelhető. A vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a holtág mederüledéke (iszapja) jelen állapotában - a holtág vizében oldott állapota miatt - hosszabb távon veszélyt jelent az azzal rendszeresen érintkezőkre. Mindezek okán sorolta az EU Vízkeretirányelv alapján készült Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve a holtágat gyenge állapotúnak.

A holtág vízminőségének javítása érdekében szükséges a terület 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendeletben szabályozott kármentesítése a környezeti kockázatot jelentő földtani közeg (azaz az iszap, a jogszabályi szakzsargon szerint „mederüledék”) meghatározott szintű megtisztítása, amennyiben ez szükséges, akkor egy részének kitermelése és megfelelő befogadóhelyre történő elszállítása, valamint a kármentesítés hatékonyságának megfigyelésére alkalmas monitoring rendszer kiépítése és működtetése.

A projekt által érintett területen jelenleg PILOT tesztek végrehajtása, továbbá a PILOT munkálatok tapasztalatai alapján a beavatkozási terv összeállítása zajlik.

A projekt keretében tervezett tevékenységek által elérni kívánt eredmények rövid összefoglalása

A tervezett beavatkozás célja a (D) kármentesítési célállapot határérték elérése a (D) érték felett szennyezett területeken. A vizsgált területen eddig nem történt kármentesítés. A Csongrád Megyei Kormányhivatal CS-06/Z01/00639-8/2019 számú, 2019. február 27-én kelt határozatának teljesítéséhez az alábbi feladatok elvégzése szükséges:
 1. Történeti kutatás, a szennyezésre vonatkozó archív anyagok összegyűjtése;
 2. Tényfeltárási terv elkészítése;
 3. Tényfeltárás, ezen belül:
  1. Minden környezeti elemre kiterjedően a szennyezettség mértékének meghatározása, szennyezettség lehatárolása (feltárás, analitikai vizsgálatok);
  2. Kockázatelemzés (környezeti és humánegészségügyi);
  3. (D) kármentesítési célállapot határérték meghatározása;
  4. Műszaki beavatkozási lehetőségek vizsgálata, szűrése;
 4. PILOT tesztek megtervezése, engedélyeztetése és végrehajtása;
 5. Műszaki beavatkozási és kapcsolódó terv készítése, engedélyeztetése;
 6. Műszaki beavatkozás elvégzése;
 7. Utómonitoring rendszer kiépítése.

A tényleges kármentesítésre vonatkozó beavatkozás műszaki koncepcióját a PILOT tesztek elvégzését követő eredmények ismeretében, a hatóság felé beadott és jóváhagyott műszaki beavatkozási terv alapján lehet részletesen kidolgozni.

A tervezett műszaki beavatkozás megvalósulásának fő lépései:
 1. Felvonulás;
 2. Feketevíz által befogadott csapadékvizek és termálvíz ideiglenes elvezetési rendszerének kiépítése;
 3. Szabad víz eltávolítás, átemelés;
 4. Területelőkészítés, ideiglenes elválasztó szerkezet kiépítés;
 5. Mederanyag ideiglenes kihelyezés az elválasztó szerkezeteken kívülre, előkezelés;
 6. Víztelenítő rendszer és víztisztító rendszer kialakítás;
 7. Manipulációs terület kialakítás;
 8. Szennyezett mederüledék kármentesítésre előkészítése;
 9. Kármentesítő rendszer üzemeltetés – biodegradációs iszaptisztítás;
 10. Végleges medermorfológia kialakítás.


A PILOT teszt bemutatása


A PILOT célja, hogy a kezelendő mederüledékre specifikusan meghatározásra kerüljön a biodegradációs kezelés végleges módja. A szénhidrogéntartalmat csökkentő biodegradációs kezelési technológiákban számos bevált kezelési módszer ismeretes, többek között baktérium oltóanyaggal, enzimmel, tápanyag utánpótlással, szennyezőanyag hozzáférést javító adalékokkal, természetes szénhidrogénbontó baktériumok felszaporításával, és a felsoroltak különböző kombinációival dolgozó módszerek.

A PILOT teszt célja a különféle potenciális módszerek, illetve azok kombinációinak tesztelése azért, hogy a beavatkozás időigényét meghatározzák, illetve minimalizálják a költséghatékonysági szempontok figyelembevétele mellett. Ezen felül további cél az adalékanyagok adagolási ütemezésének és mennyiségének, a forgatások számának optimalizálása.

A Gyálai Holt-Tisza kármentesítése projekt keretében végzett PILOT teszt befejeződött, mely eredményei alapján elkészült a Holtág teljes, Fekete bögéjét érintő műszaki beavatkozási terv. A beavatkozási terv hatósági engedélyezési eljárása lezárult, az abban foglaltakat az engedélyező hatóság jóváhagyta. A kivitelezést végző vállalkozó kiválasztása folyamatban.

A kármentesítési eljárás során kiadott határozatok:
Év Azonosító Határozat tárgya
2019. CS-06/Z01/00639-8/2019 Kötelezés tényfeltárási záródokumentáció benyújtására
2019. CS-06/Z01/03454-2/2019 A tényfeltárásra kötelező határozat kiegészítése a kármentesítés tárgyát képező iszap további kezelését megalapozó technológiai kalibrációt magában foglaló PILOT projekt végrehajtására és a szükséges terv hatóság részére történő benyújtására vonatkozó előírással
2020. CS-06/Z01/00014-24/2020 Tényfeltárási záródokumentáció elfogadása, valamint a kármentesítési monitoring folytatásának és a beavatkozási terv elkészítésének és benyújtásának elrendelése
2020. CS-06/Z01/04177-26/2020 Gyálai Holt-Tisza kármentesítés, PILOT, kiegészítő tényfeltárás, beavatkozási terv elbírálása (jóváhagyása)
2020. CS-06/Z01/05111-12/2020 Gyálai Holt-Tisza kármentesítés, PILOT teszt kiegészítő tényfeltárást és a PILOT teszt műszaki beavatkozási tervet elbíráló határozat módosítása
2020. 35600/254/2020 Gyálai Holt-Tisza kármentesítés, PILOT teszt, Vízjogi létesítési engedély
2019. 01/43613-5/2020 Gyálai Holt-Tisza kármentesítése, PILOT beavatkozási terv, Természetvédelmi engedély
2020. 35600/2962/2020 Gyálai Holt-Tisza kármentesítése, PILOT teszt, Önellenőrzési terv
2020. CS-06/Z01/05704-2/2020 Gyálai Holt-Tisza kármentesítése, PILOT teszt, Immisszió- és bűzmérési terv elfogadása
2021. CS/Z02/00498-8/2021 Gyálai Holt-Tisza kármentesítése, PILOT teszt kiegészítő tényfeltárás, PILOT teszt műszaki beavatkozási tervet elfogadó határozat módosítása
2021. CS/Z02/05433-13/2021 Gyálai Holt-Tisza kármentesítése, PILOT beavatkozási záródokumentáció elfogadó határozat
2021. CS/Z02/05614-16/2021 Gyálai Holt-Tisza kármentesítése, beavatkozási terv elfogadása, beavatkozás elrendelése